Anthony-Stevens, Vanessa, University of Idaho, United States